top of page

Vedtekter

Vedtekter Sjursvika Båtforening

(Etter korreksjon på årsmøtet 2013.)

 § 1.  Foreningen sitt navn er Sjursvika Båtforening. Foreningen har som forutsetning å skaffe innbyggerne i Rissa og omegn båt­plasser og å ordne sammenkomster med kurs, foredrag, diskusjon og seilsport etc. for foreningens medlemmer.

 

§ 2.  Foreningen blir ledet av et styre, sammensatt av 5 personer. Det er formann, sekretær, kasserer og 2 styremedlemmer. Under styret ligger valgte komiteer. 1 representant fra Rissa Fiskerinemd har rett til å møte ved styremøter og årsmøter med tale- og forslagsrett. 

 

§ 3.  Styret sørger for alle forretninger, ivaretar foreningens økonomi, kaller sammen til møter og, legger fram for årsmøte oppstilling over foreningens drift samt revidert regnskap for hvert år. Styret behandler saker som blir framlagt av medlemmer og legger disse fram for årsmøte når det er ønskelig. Slike saker må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet finner sted. Styremøter blir holdt så ofte formannen finner det nødvendig. Valgte komiteer kan innkalles til styremøter, men har ikke stemme­rett. For at styret kan ta avgjørelser i saker, må minst 3 av styremedlemmene være til stede. I tilfelle det er stemmelikhet, avgjør formannens stemme utfallet i saken.  

 

§ 4.  Det blir holdt årsmøte innen utgangen av februar måned hvert år. Årsmøte innkalles med 1-måneds varsel. For at årsmøte kan ta avgjørelse i en sak, må minst 1/3 av medlemmene være til stede. Dersom ikke mange nok møter, blir det innkalt til ekstra årsmøte. Det ekstraordinære årsmøte kan ta avgjørelser uten hensyn til tallet på fremmøtte medlemmer.
Generalforsamlingen eller årsmøte behandler: årsmelding, revidert regnskap, forslag innlevert styret på rettferdig måte, velger styre, formann, sekretær, kasserer, fastsetter størrelsen på de årlige avgifter, engangsavgift for båtplass og kontingenter. Dessuten velger årsmøte 2 revisorer og 1 varamann til styret. Styret med formann og kasserer blir valgt for 2 år om gangen. Første gang ved loddtrekning går 2 ut av styret, neste år 3 ut osv. Alle kan ta imot gjenvalg, men har rett til å nekte gjenvalg for like lang tid de har vært i styret. Årsmøte­avgjørelser blir avgjort med simpelt flertall. Forslag om lov­endringer må ha minst 2/3 flertall, eller ved simpelt flertall ved 2. gangs behandling. 

 

§ 5.  Avgifter og kontingenter til foreningen skal innbetales til kasserer uten påminnelse hvert kalenderår og senest ved utgangen av januar måned: Har et medlem ikke betalt for 2 år, kan styret stryke ved­kommende som medlem etter skriftlig varsel.

 

§ 6.  Ved vinterlagring av båter på foreningens parkeringsplass skal alt utstyr være fjernet eller anbrakt på sted, anvist av styret innen 1/5. Overtredelser blir bøtelagt med kr 50,- pr. dag.

 

§ 7.  Styret kan om det finner det nødvendig, eller når minst 1/3 av medlemmene ønsker det, kalle inn til årsmøte.

 

§ 8.  Alle fra Rissa med omegn kan bli medlemmer i Sjursvika Båtforening. Utmeldelse av foreningen må skje skriftlig og sendes styret. Når et medlem ønsker å oppløse sitt medlemskap kan ikke medlemsinnskuddet påregnes å bli tilbakebetalt før plassen på ny er solgt. Dersom plassen ikke er solgt videre innen 2 år etter oppsigelsesdato og medlemmet ikke lenger disponerer plassen vil årsavgiften ikke bli innkrevd.
- Tildeling og overdragelse, eventuelt framleie av båt­plasser skal skje gjennom foreningen av styret til medlemmer etter ansiennitet. Hvert medlem kan bare tildeles en båtplass. Yrkesfiskere har fortrinnsrett til fast fortøyningsplass ved flytebryggene.

 

§ 9.  Når et medlem går bort, kan båtplass bibeholdes i direkte linje. Dette gjelder ektefelle, sønn el.datter. Det forutsettes at arving, (ektefelle/sønn/datter), melder seg som medlem, og overtar rettigheter/plikter.
- Medlemmer som ikke benytter plassen sin kan ikke selv leie den ut, men det overlates til styret under forutsetning av leietagers sam­tykke å leie den ut etter venteliste og ansiennitet på medlemmer som venter på fast plass. Årsleie er 10 % av plassens kostnad. 1/3 til plasseier og 2/3 til foreningen. For å låne ut plassen privat, må plasseier ha bruksrett til båten. 
- Plasseier som ikke har benyttet sin plass med egen båt, taper sin rett til plass etter 3 år, så fremt det står andre medlemmer på venteliste. Dog kan det søkes om forlengelse til 5 år med spesiell begrunnelse. Tidligere medlemmer har fortrinnsrett til større båtplass, etter ansiennitet. 
- Dersom båteier anskaffer seg båt som er mindre enn båtplassen er beregnet for, kan båteier likevel beholde plassen maksimalt i 3 år. Deretter kan styret henvise eieren til en mindre båtplass, som er tilpasset båtens størrelse.

 

§ 10.  Foreningen kan oppta medlemmer uten båtplass i havna til venteliste mot redusert medlemsavgift.. Disse medlemmene har møte- og stemmerett i foreningens møter og kan velges til foreningens styre, komiteer og andre tillitsverv.
Dersom det blir ledige båtplasser, ved frafall eller nyetableringer, fordeles plassene etter ansiennitetsprinsippet.
Fastboende i Rissa og omegn gir rett til en plass på ventelisten pr. husstand. For medlemmer med fritidsbolig i området gis det rett til en plass på ventelisten pr. fritidsbolig.
Ved tolkningstvil skal styret ta stilling til om søkeren skal gis rett til plass på ventelisten.
Generalforsamlingen fastsetter årlig avgift for ventelistemedlemskap, jmf. vedtektens § 4, annet ledd.

 

§ 11.  Fysiske krav til størrelse på båt i anlegget, uten særskilt godkjenning fra styret:
Maksimum lengde på båt kan være opp til 2,3 m lengre enn utliggeren.
Dvs. at ved:         
- 4 m. utligger, maks lengde båt : 6,3 m.
- 6 m. utligger, maks lengde båt : 8,3 m.
- 8 m. utligger, maks lengde båt : 10,3 m.
2,3 m. fordeles med maks. 1,8 m. bak utligger, og med maks. 0,5 m. inn på gangbane.

 

§ 12.  Medlemmer som er til forargelse og kan skade foreningen sitt formål eller ikke retter seg etter fastlagte lover og regler, kan styret suspendere, og i grove tilfeller ekskludere. Denne avgjørelsen kan av vedkommende medlem innankes til første årsmøte. Årsmøte kan ta avgjørelser i slike saker med vanlig stemmeflertall. Medlemmer som er ekskluderte, mister retten til båtplasser som foreningen har råderett over.

 

§ 13.  Foreningen kan oppløses bare når dette blir vedtatt på ordinært årsmøte, med minst 3/4 flertall, og minst 25% av medlemmer er til stedet på møtet.
Når en slik sak blir behandlet i styret, kan medlemmer som er lovlig forhindret i å møte, gi skriftlig votum til styret. Etter at det er tatt avgjørelse om oppløsning av foreningen, blir det styret sitt forslag om likvidasjon som skal behandles. Forslaget blir avgjort ved alminnelig stemmeflertall 

 

§ 14.  Alle båter som har båtplass i havnen, skal være ansvarsforsikret.

 

IMG_1431.JPG
flyfoto_2013.jpg
sommer_2013_2.JPG
IMG_1943.JPG
slide1.jpg
slide4.jpg
gjesteplass_2.jpg
storm_750_500.jpg
IMG_1486.JPG
IMG_1648.JPG
IMG_1472.JPG
sommer_2013_2.JPG
bilde002.JPG
IMG_1788.JPG
IMG_1893.JPG
IMG_1878.JPG
IMG_1973.JPG
Tatt med kamera.JPG
IMG_2065.JPG
IMG_1975.JPG

Sjursvika Båtforening

bottom of page